TEAM SKILLS

On this page, you can explore a matrix showcasing the skillsets of our team members, with a primary emphasis on the technical abilities we possess within the company.

Technology AlexDumitryIurieSergeIurieAlexOlegOlegEvgheniDumitruAnatolieChristianValentin
.net framework (2.0 – 4.8)yes
.net (5 – 6)yes
.net core (2.0 – 3.1)yes
C#yesyesyes
F#yesyes
Windows Formsyes
NSISyes
C++yes
Java Spring Bootyesyesyes
JPA/Hibernateyes
Javayesyesyes
Groovyyes
Gunicorn
yes
AsyncIO
yes
UVLoop
yes
FastAPI
yes
Flask
yes
Django
yesyes
Python
yesyesyesyes
Laravel
yesyesyesyesyes
Symfonyyes
Livewireyes
WordPressyesyes
Magento 2yes
PHPyesyesyesyesyesyes
HTML5
yesyesyesyesyesyesyesyes
Tailwind
yes
LESS
yes
SASS
yes
SCSS
yesyes
CSS3
yesyesyesyesyesyesyesyes
Angular 2
yesyesyesyesyes
jQuery
yesyes
Redux
yes
React
yesyesyesyes
Electron.js
yes
Ionic
yes
Quasar
yes
Vue.js
yesyesyes
Alpine.js
yes
Bootstrap
yesyesyesyesyesyesyes
Typescript
yesyesyes
JavaScript
yesyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Node.js
yesyesyes
GraphQL
yes
Web Socketsyes
Web Services (SOAP and REST)
yesyes
Microservices
yes
Redis
yes
NoSQL
yesyes
MongoDB
yes
MSSQL
yes
PostgreSQL
yesyesyes
SQL
yesyesyesyesyesyesyesyesyes
AWS
yesyesyesyesyes
Linux
yesyesyesyesyes
Bash
yesyes
Powershell
yesyes
Zabbix
yes
Grafana
yes
Graphite
yes
Docker
yesyesyesyes
Apache
yesyesyes
Nginx
yesyesyes
Asterisk
yes
RabbitMQ
yes
Kubernetes
yes
ELK stack
yes
SysAdmin
yes
Keystone
yes
Grav
yes
Strap
yes
Vimp
yes
ColdFusionyes
AMPyes
SEOyesyes
Gityesyesyesyesyesyes
256-260 Old St, London EC1V 9DD
+44 (0) 20 3745 7378